Nic nie zmieniać / Without changing anything

Nic nie zmieniać. Być. Być z tym bólem. Z tym sercem zamkniętym. Z sercem otwartym. Z deszczem, wichurą, strachem przed tym, co czai się w ciemnościach.

Nic nie zmieniać.

Być. Żyć. To jest twoje życie!

Z otwartymi ustami zadziwienia, w oniemieniu każdym momentem…

Nic nie zmieniać. Oddychać. Każdą komórką ciała.

Ich słuchać. One wiedzą. I nie chcą niczego zmieniać. Chcą być. Chcą żyć. I zmieniają się bez chcenia, ale z konieczności ich natury.

Bez oczekiwań oświecenia, uleczenia – każdym atomem po prostu Teraz. To wszystko, co jest nam dane. Nie mniej.

Tu nie ma miejsca na pytania czy wątpliwości.

Żyć.

Teraz.

A ty, co myślisz, że coś wiesz – nieistniej sobie w spokoju.

Without changing anything. To be. To be with the pain. With this closed heart. With an open heart. With the rain, the wind, the fear of that which hides in the dark.

Without changing anything.

To be. To live. This is your life!

With a mouth open in surprise, awestruck with every moment…

Without changing anything. To breathe. With every cell of the body.

Listen to them. They know. And they don’t want to change anything. They just want to be. To live. And they change without wanting but out of necessity of their nature.

Without the expectation of enlightenment, of healing –just being in the Now with every atom. This is all that is given to us. No less.

There is no room here for questions and doubts.

To live.

Now.

And you, who thinks that you know – nonexist in peace.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: