Nic nie zmieniać / Without changing anything

Nic nie zmieniać. Być. Być z tym bólem. Z tym sercem zamkniętym. Z sercem otwartym. Z deszczem, wichurą, strachem przed tym, co czai się w ciemnościach.

Nic nie zmieniać.

Być. Żyć. To jest twoje życie!

Z otwartymi ustami zadziwienia, w oniemieniu każdym momentem…

Nic nie zmieniać. Oddychać. Każdą komórką ciała.

Ich słuchać. One wiedzą. I nie chcą niczego zmieniać. Chcą być. Chcą żyć. I zmieniają się bez chcenia, ale z konieczności ich natury.

Bez oczekiwań oświecenia, uleczenia – każdym atomem po prostu Teraz. To wszystko, co jest nam dane. Nie mniej.

Tu nie ma miejsca na pytania czy wątpliwości.

Żyć.

Teraz.

A ty, co myślisz, że coś wiesz – nieistniej sobie w spokoju.

Without changing anything. To be. To be with the pain. With this closed heart. With an open heart. With the rain, the wind, the fear of that which hides in the dark.

Without changing anything.

To be. To live. This is your life!

With a mouth open in surprise, awestruck with every moment…

Without changing anything. To breathe. With every cell of the body.

Listen to them. They know. And they don’t want to change anything. They just want to be. To live. And they change without wanting but out of necessity of their nature.

Without the expectation of enlightenment, of healing –just being in the Now with every atom. This is all that is given to us. No less.

There is no room here for questions and doubts.

To live.

Now.

And you, who thinks that you know – nonexist in peace.

as it is

to find home in the
here and now
without the need to unpack the suitcase

to be in love
on every busy street and crowded station
in every hello
always knowing that
autumn comes, the birds will leave again

how do I get there?
I remember too many things
cup always overflowing

rivers of people substitutes for
just sitting and breathing in
the steady rhythm of the boundless ocean
I do miss you
I do miss me
endless dissonance
until the moment music reaches my heart
and drowns it in complete
Perfection

moje serce jest… | my heart is…

moje serce jest wszechświatem w kropce
. lub małą kropką we wszechświecie
jest księżycem który zgubił swoje niebo
gdy zapatrzył się we własne odbicie
i niebem odnalezionym
co zawiera cudze wspomnienie
skradzione własnej śmierci
jest płomykiem co się czasem
bardzo boi
śmierci ciem jeszcze
nie narodzonych

zdarza mu się płakać.
nieznośnym jest czasem
być cięższym od ziarnka fasoli

my heart is a universe in a dot
. or a small dot in the universe
it’s the moon that lost its sky
as it fixed its gaze on its own reflection
it’s the sky found again
with a memory that’s someone else’s
stolen from my own death
it’s a flickering flame that is sometimes
very scared
of moths’ deaths
not yet born

it cries from time to time.
sometimes it’s just unbearable
to be heavier than a pea

skąd jestem i dokąd … | where do I come from and where …

skąd jestem i dokąd idę?
każde z tych pytań oddala mnie od teraz
gdzie nie ma nic oprócz ciszy nocnego deszczu.
mogę pisać moje imię tysiąckrotnie na piasku
i za każdym razem zmyje je ulewa

po co być kimś, który do
kądś zdąża? przecież
deszcz uderza o zielone parapety
i wystarczy że ktoś słucha

where do I come from and where am I going?
each of these questions moves me away from now
where there’s nothing but silence of the nightly rain.
I can write my name in the sand a thousand times
and every time the rain will wash it away

why be someone that goes some
where? still
the rain falls on the green windowsills
and it’s enough someone’s listening